Algemene voorwaarden

1.Defenities
 1. MMcodes: MMcodes, gevestigd te Zoetermeer onder KVK nr: 88022463
 2. Klant: degene met wie MMcodes een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: MMcodes en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privepersoon handelt

 

 

2.Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten of namens MMcodes.
 2. partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
3.aanbiedingen en offers
 1. Aanbiedingen en offertes van MMcodes zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4.Aanvaarding
 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt MMcodes zich het recht voor de offerte of aanbod alsog binnen 3 na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt MMcodes slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

5. Prijzen
 1. Alle prijzen die MMcodes hanteert zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MMcodes te allen tijde wijzigen.
 2. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door MMcodes vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren
 3. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MMcodes vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van MMcodes, geldend voor de periode waaarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door MMcodes een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. MMcodes heeft recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 7. voorafgaand aan de ingang ervan zal MMcodes prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 8. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die MMcodes tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

 

6.betalingen en betalingstermijn
 1. MMcodes mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnenworden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat MMcodes de klant een aannaming hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. MMcodes behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke   betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van diensten of producten.

 

7.gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is MMcodes gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maan voor niet handelstransacties en de wettelijk rente van 8% per maan voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MMcodes.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MMcodes zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van MMcodes op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MMcodes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MMcodes te betalen.
8.Opschortingrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

9.Retentierecht
 1. MMcodes kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van MMcodes heeft voldaan, tenzij de klant nog betalingen verschuldigd is aan MMcodes.
 2. MMcodes is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
10.uitvoering van de overeenkomst
 1. MMcodes voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. MMcodes heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat MMcodes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat  MMcodes tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
11.intellectueel eigendom
 1. MMcodes behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MMcodes (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
12.Vrijwarring

De klant vrijwaart MMcodes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MMcodes geleverde producten en/of diensten

13.klachten
 1. De klant dient een door MMcodes geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MMcodes daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen MMcodes uiterlijk binnen2 maanden na constatering van tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving  van de tekortkoming, zodat MMcodes in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MMcodes gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
14.Hoofd aansprakelijkheid klant

Als MMcodes een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst van MMcodes verschuldigd zijn.

15.Aansprakelijkheid MMcodes
 1. MMcodes is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien MMcodes aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. MMcodes is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien MMcodes aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
16.Recht op ontbinding
 1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer MMcodes toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door MMcodes niet verblijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat MMcodes in verzuim is.
 3. MMcodes heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien MMcodes kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

17.ovemacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgelijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van MMcodes in de nakoming van enige verplichtingen in redelijkheid niet van MMcodes kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook -doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor MMcodes 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat MMcodes er weer aan kan voldoen.
 4. vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. MMcodes is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van overmachttoestand enig voordeel geniet
18.Wijzigingen algemene voorwaarden
 1. MMcodes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MMcodes zoveel mogelijk met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
19.Overgang rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van MMcodes.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid burgelijk Wetboek
20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlands rechter in het arrondissement waar MMcodes is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
error: Content is protected !!